A A Drukuj

9 lipca 2014 11:00 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Korzystanie z Archiwum

 1. Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00
 2. Dokumentację przechowywaną w Archiwum udostępnia się pracownikom Zamku Królewskiego oraz osobom z zewnątrz po uprzednim umówieniu się telefonicznym z kierownikiem Archiwum. Nie dopuszcza się fotografowania dokumentów przez czytelników.
 3. Udostępnia się całe teczki aktowe. Nie wolno udostępniać pojedynczych akt, ani wiązek akt.
 4. W celu skorzystania z zasobów archiwalnych Zamku Królewskiego należy złożyć zamówienie, które będzie realizowane w dniu następnym.
 5. Udostępnianie dokumentacji archiwalnej (archeologicznej, architektonicznej, historycznej, bieżącej i pozaaktowej) dla celów służbowych pracownikom Zamku Królewskiego oraz osobom z zewnątrz odbywa się wyłącznie na miejscu w Archiwum.
 6. Udostępnianie akt dla osób z zewnątrz odbywa się po uzyskaniu zgody Dyrektora lub wicedyrektora ds. muzealnych Zamku Królewskiego, albo osoby przez niego upoważnionej (kierownika Archiwum), na pisemną prośbę zainteresowanego.
 7. Reprodukcje z materiałów archiwalnych wykonywane są na podstawie "Zamówienia na wykonanie reprodukcji ze zbiorów Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu. Reprodukcje sporządza się o ile zezwala na o stan zachowania materiałów archiwalnych. W przypadkach wątpliwych decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Archiwum po zasięgnięciu opinii konserwatora.
  Z uwagi na szkodliwość techniki kserograficznej na dokumentację archiwalną, może być ona stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko w odniesieniu do akt wytworzonych po 1970 roku.
  W przypadku konieczności zamieszczenia reprodukcji w publikacji dopuszcza się możliwość wykonania skanu, z wyłączeniem jednak reprodukowania materiałów znajdujących się w księgach, poszytach oraz innych obiektach, w przypadku których technika skanowania mogłaby wpłynąć negatywnie na ich stan zachowania.
 8. Z uwagi na ochronę informacji osobowych oraz praw autorskich wyłącza się z reprodukowania materiały zawarte w teczkach osobowych, dokumentach osobistych, o ile osoby których akta te dotyczą nie wyraziły na to zgody. Podobna zasada obowiązuje w przypadku nie opublikowanych prac oraz materiałów stanowiących efekt pracy zawodowej pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodę na reprodukcję tych materiałów może podjąć Kierownik Archiwum. Zgoda taka jest wymagana również w przypadku pozostałych materiałów archiwalnych, od których wytworzenia nie upłynęło 40 lat, a także jeśli wykonanie reprodukcji mogłoby spowodować naruszenie innych prawnie chronionych interesów Państwa, jednostek organizacyjnych, obywateli lub Zamku Królewskiego na Wawelu.

Kierownik: Zdzisława Jakosz–Chojnacka

tel. (+ 48 12) 422-51-55 w.215, 245
e-mail: zdzislawa.chojnacka@wawel.org.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Logowanie